FhSim generelle lisensvilkår

Lisenstyper

Man kan inneha lisenser for ulike pakker for bruk av FhSim. Disse lisensene kan kombineres for å skreddersy en løsning for lisenstaker. De ulike pakkene er forklart under.

A. Basispakke.

Dette omfatter kjørbart program og basismodeller. Lisenstaker kan sette opp og kjøre simuleringer med basismodellene. Dette består av enklere modeller, slik som generelle signalkilder, enkle miljømodeller, stive legemer, matematiske operasjoner, kabler, ruting, anker og enkle fartøy.

B. Modellbibliotek.

Lisenstaker kan kjøre FhSim med ekstra modeller fra separate modellbibliotek. Denne pakken gir anledning til tjenesteyting basert på FhSim, men ikke redistribusjon og videresalg av applikasjoner, inkludert nettbaserte tjenester. Det kan velges mellom følgende modellbibliotek:

  • Havmiljø: Havmiljø med mer avanserte modeller for blant annet bølger og strøm.
  • Trål: Eksempelvis forenklet fartøy, nøter, tråldører og kabler egnet til trålsimuleringer.
  • Havbruk: Eksempelvis kabler og merder egnet for simulering av havbruksanlegg.
  • Ankerhåndtering: Eksempelvis kabler og anker egnet for simulering av ankerhåndtering.
  • Skip: Ulike fartøy med mer avansert modellering av samvirke mellom fartøy og bølger.
  • FhSim Pro: Dekker alle forannevnte modellbibliotek og gir tilgang til alle ikke-båndlagte modeller.

Merk at enkelte bibliotek kan dra nytte av modeller i andre bibliotek. For eksempel vil biblioteket Skip få økt funksjonalitet om man har Havmiljø tilgjengelig.

C. Modellutvikling.

Lisenstaker kan utvikle egne modeller. Salg av egenutviklede modeller er tillatt. Redistribusjon og videresalg av lisensierte modeller er ikke tillatt unntatt i kombinasjon med lisens E.

D. Integrasjon i egne verktøy.

Lisenstaker kan inkludere FhSim i egne innomhus applikasjoner. Redistribusjon og videresalg av applikasjoner, inkludert nettbaserte tjenester er ikke tillatt unntatt i kombinasjon med lisens E.

E. Distribusjon av applikasjoner.

Lisenstaker kan distribuere applikasjoner og programvare som benytter FhSim i henhold til separat avtale inngått i det enkelte tilfelle.

Andre vilkår

Lisenshavers rettigheter

  • Endringer i hvilke kompilatorer og plattformer som støttes skal kunngjøres i god tid.
  • Endringer i prisstruktur skal kunngjøres minst 12 måneder i forkant.
  • Kunder kan vederlagsfritt gis tilgang til modeller/modellbiblioteker gjennom forskningsprosjekt de deltar eller har deltatt i.

Ikke-kommersiell bruk

Vilkår

Omfatter studier og opplæringsformål uten mål om fortjeneste utført av studenter og ansatte ved universitet, høyskoler, videregående skoler og grunnskole. Tilgrensende bruk, slik som forskningsprosjekt, kan avtales i hvert enkelt tilfelle.

Overgang til kommersiell bruk

Modeller og verktøy som er utviklet basert på FhSim under en ikke-kommersiell lisens kan kun overføres til en kommersiell lisens etter avtale.

Support

Ikke-kommersiell bruk

Support faktureres etter avtale.

Kommersiell bruk

Support faktureres per påbegynt halvtime etter SINTEF Oceans til enhver tid gjeldende timepriser.

Konfidensialitet

Lisenstaker skal, om ikke annet er avtalt, behandle informasjon som mottas fra SINTEF Ocean i forbindelse med denne avtalen som fortrolig. Kun lisenstakers egne ansatte som behøver det skal håndtere informasjonen. Denne forpliktelsen skal være evigvarende, om ikke annet er avtalt.

Ansvar

SINTEF Ocean garanterer ikke at FhSim skal kunne benyttes til spesielle formål. Ikke i noe tilfelle skal SINTEF Ocean være ansvarlig for konsekvenstap. Heller ikke skal SINTEF Ocean være ansvarlig for garantier e.l. som lisenstaker måtte gi andre.

SINTEF Ocean vil holde lisenstaker skadesløs for krav som skyldes at SINTEF Ocean har forbrutt seg mot tredjeparts rettigheter. SINTEF Ocean vil snarest underrette lisenstaker om forhold som kan indikere at slikt inngrep har forekommet eller kan komme til å skje. Hver av partene skal holde hverandre skadesløse for krav som skyldes den annen parts grove uaktsomhet. Det totale ansvar lisenstaker kan gjøre gjeldende ovenfor SINTEF Ocean skal ikke overstige den godtgjørelse SINTEF Ocean har mottatt etter denne avtalen på tidspunktet kravet reises.

Oppsigelse av avtalen

Ved gjentatt eller vesentlig betalingsmislighold, eller annet vesentlig mislighold kan SINTEF Ocean si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Alle rettigheter vil isåfall gå tilbake til SINTEF Ocean og lisenstaker skal skriftlig bekrefte at all bruk av programvaren har opphørt. Lisenstaker kan si opp avtalen med 30 dagers varsel. Dersom avtalen heves, skal likevel bestemmelsene om konfidensialitet leve videre.

Overføring

Lisenstaker kan ikke overføre rettighetene eller pliktene til andre uten skriftlig samtykke fra SINTEF Ocean.

Konfliktløsning

Partene skal innen rimelig tid ved forhandlinger søke å løse konflikter som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen. Dersom dette ikke lar seg gjøre, velger partene Sør-Trøndelag Tingrett som verneting.


Copyright © 2005-2017 SINTEF Fisheries and Aquaculture
Copyright © 2017-present SINTEF Ocean
Lisens for OGRE3D

Visualiseringen i FhSim er basert på den åpne kildekoden Ogre3D, med følgende lisens:

OGRE (http://www.ogre3d.org) is made available under the MIT License.

Copyright © 2000-2009 Torus Knot Software Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.